DUNAV INFO

Aktuelna dešavanja u Vojvodini

НА МИШЕЛУКУ КОМПЛЕКС ЗА 6.000 ЉУДИ

НОВИ САД – Измене и допуне Плана детаљне регулације Мишелука 2 у Новом Саду обухватају три локалитета – неколико парцела на Татарском брду (4069/2, 4068/5, 4068/2, 4068/3, 4068/4, 4081 и 4082), парцеле број 5188/5 и 5188/9 и парцеле на пресеку Сремске Каменице и Петроварадина.
ПДР-ом је утврђена намена простора у оквиру Локалитета 1 за заштитно зеленило и саобраћајну површину, Локалитета 2 за породично становање и саобраћајну површину и Локалитета 3 за вишепородично становање и саобраћајну површину, пише еКапија.

Просторна целина Мишелук – Татарско брдо обухвата стамбену зону Мишелук 2, површине 93,4 хектара. Планира се да на овом простору живи око 6.000 становника. Простор је запоседнут бесправном градњом, што је велико ограничење при планирању простора и дефинисању услова за уређење и изградњу, наведено је у Изменама и допунама ПДР Мишелука 2.

Вишепородично становање се планира на заравњеном простору уз главну саобраћајницу. Овде се планира и простор за центар и блок јавних служби.

Простор је подељен на две целине – вишепородично и породично становање.

Целина 1 заузима северни и источни део простора. Планира се изградња објеката претежне спратности П+2 у отвореним блоковима у којима доминира зеленило и уређене слободне површине. Планирају се и површине за општеградски центар, зелену пијацу. У источном делу у плану су основна школа и предшколска установа. У јужном деу предвиђа се градња комплекса дома за старе. У северном делу планира се зона зелених, парковски уређених површина.

У западном делу преовладава породично становање. Овде се налази и комплекс напуштене касарне, којој ће се наћи намена након што се Војска Србије и Град Нови Сад договоре око решавања имовинско-правних односа. У ужем појасу уз Институтски пут планира се вишепородично становање са линијским центром. У позадини ове намене формира се блок намењен уређеној зеленој површини, док се на остатку простора планира комплекс предшколске установа. Планира се реконструкција старе барутане и промена намене у објекат за боравак деце.

извор: Б92.нет