DUNAV INFO

Aktuelna dešavanja u Vojvodini

Управљање отпадом

Управљање отпадом је сложен процес, који захтијева ефикасан и свеобухватан приступ, усмјерен на смањење количине отпада, рециклажу и прописно одлагање на депоније. Отпад се прати од мјеста настанка до одлагања на депоније.


Систем управљања отпадом обухвата:

  • Надзор отпада;
  • Предузимање мјера и активности на смањењу отпада;
  • Развој процеса рециклаже отпада;
  • Поновну употребу прерађеног отпада;


Прописно одлагање свих врста отпада, који се не може поново користити.

Савремени системи управљања отпадом омогућавају искориштење великих количина отпада. Дио отпада се рециклира, а дио се користи за производњу енергије. Организованим сакупљањем и одвозом отпада стварају се потребни услови за здрав живот и несметано функционисање града. Организован одвоз обухвата редовно сакупљање и одвоз комуналног отпада, као и организован одвоз кабастог и опасног отпада, у сарадњи са локалним заједницама. Посебно се организују сакупљање, обрада и депоновање свих врста опасног отпада. Превоз и прерада се организују само у условима који испуњавају све потребне законске претпоставке.
Према процјенама стручњака рециклажом се може прерадити више од 60% отпада. Начин сакупљања отпада се припрема у сарадњи са локалним заједницама и становништвом. Селективно сакупљање значајно унапређује комуналне ђелатности и доприноси очувању животне средине. Комунални, индустријски, кабасти, као и друге врсте отпада се сакупљају и одвозе према утврђеном распореду. За сакупљање и транспорт се користе намјенска возила. Организује се одвојено сакупљање отпада на еко острвима, чиме се подстиче процес рециклаже. Комунална опрема за одвојено сакупљање је прилагођена потребама становништва, а одржавање и контролу редовно изводе радници комуналног предузећа. Посуде одговарајуће величине су распоређене по граду, гђе су приступачне за грађане и комуналну механизацију.

Посебна пажња се поклања едукацији становништва о значају правилног управљања отпадом. Посуде за сакупљање отпада су постављене у заједничком интересу становништва и радника комуналног предузећа. Одговорним кориштењем ова опрема се користи временски дужи период, чиме се стварају финансијске уштеде. Средства се улажу у модернизацију комуналне механизације и опреме, чиме се унапређује комунална ђелатност. Информације о опасностима, које отпад представља за животну средину, подстичу становништво на одвојено сакупљање, смањење отпада и подршку процесу рециклаже. Корисници услуга комуналног предузећа уважавају значај чистоће и одговорног поступања са отпадом, чиме се олакшавају активности комуналних предузећа

Извор: Дунав инфо