DUNAV INFO

Aktuelna dešavanja u Vojvodini

Обавезна едукација о пестицидима у 2022. години

Према одредбама Закона о средствима за заштиту биља, сви који имају посредно или непосредно додира са пестицидима мораће да прођу једнодневну обуку и за то добити серфитикат, који ће се сваких пет година морати обновљати.

Поменута регулатива донета је још 2019. године, али се одредбе о едукацији оних који раде са пестицидима почиње примењивати са првим данима 2022. године. Претпоствља се да ће се први за обуку или предавање о овој теми јавити увозници, дистрибутери и запослени у пољопривредним апотекама па тек онда земљорадници,који су по слову новог прописа сада у обавези да дан пре обавесте комшије на суседној парцели, да ће користити пестициде на њиви. Намера је да се законом спречи неадекватно и неовлашћено коришћења средстава за заштиту биља и осигурава безбедна примена и производња здраве хране,а фитосанитарна инспекција ће проверавати да ли се средства за заштиту биља правилно употребљавају.

На предавањима корисници ће бити упознати са најважнијим сегментима из ове области, у складу са програмом обуке, који обухвата како безбедно користити пестициде, руковати њима, складиштити их, одлагати и транспортовати. Кроз обуку стећи ће се знање и о основним својствима пестицида, њиховим особинама и механизмима деловања, класификацији и обележавању, знацима тровања и првој помоћи, коришћењу личних заштитних средстава, одлагању искоришћене амбалаже и остатака пестицида, поштовању каренце, праћењу штетних организама, вођењу евиденција, као и о значају техничке исправности уређаја за примену и њиховом одржавању, водећи рачуна о значају правилне примене и руковања на начин на који ће спречити нежељени утицај на здравље људи, животиња и животну средину.

Исто тако, обуком ће се полазници упознати и са утицајем пестицида на животну средину, посебно на подземне и површинске воде, изворе вода и водотокова, осталих површина које се не третирају, нециљане организме, првенствено пчеле, водећи рачуна о времену примене, као и сазнања о интегралном управљању штетним организмима у циљу давања предности нехемијским мерама сузбијања штетних организама.

Сертификат професионалног корисника

Предавачи на обуци биће лица која испуњавају услове за предавање на поменуту тему . Таксе за ове обуке плаћа корисник у складу са Законом о републичким административним таксама, која је непуних 3.000 динара. Обавеза правних лица која држе обуке биће да воде евиденције о присуству полазника на едукацији, проверавају стечено знање ради издавања сертификата професионалног корисника.

Након завршене обуке и положене провере знања корисници ће добити сертификат професионалног корисника, што ће у наредном периоду бити услов за куповину средстава за заштиту биља у пољопривредним апотекама. Сертификат се издаје на период од пет година, након чега се може обновити. Обуке ће бити једнодневно.

Закон о средствима за заштиту биља и подзаконски прописи доноси и обавезу коришћења уређаја за примену средстава који су прошли проверу техничке исправности и функционалности.

Периодични прегледи уређаја за примену средстава за заштиту биља радиће се на сваких пет година и то ће чинити правна лица која испуњавају услове у погледу просторија, одговарајуће опреме и стручне оспособљености запослених за обављање послова периодичног прегледа уређаја – речно је у Управи за заштиту биља.

Извор: Дунав НС

Овај садржај је део медијског пројекта које је подржао Град Нови Сад.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.